ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานวรรณกรรมนิทานเป็นฐาน

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

งานวรรณกรรมนิทานเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการสอนที่บูรณาการ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเชาวน์ปัญญา ลงไปในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: