ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อระลึกถึงรัตนกวีสี่แผ่นดินของไทย และได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ และเผยแพร่ผลงานของท่านให้เยาวชนรุ่นหลังได้สานต่อด้านวรรณคดีของไทยต่อไป โดยมีกิจกรรม เช่น นิทรรศการประวัติและผลงานสุนทรภู่ ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 การอ่านประวัติของสุนทรภู่โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การอ่านทำนองเสนาะโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแสดงชุด "รำลึกกวีเอกสุนทรภู่" โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 การจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: