ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อบรมพระคัมภีร์ "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี" ครั้งที่ 3

ครูคาทอลิกเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี" ครั้งที่ 3 การประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้าตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • ชานนท์ ศรีธงชัย
  • ปิยนันท์ รัตนอุดม
  • วิไลวรรณ โพธินิล
  • อรรถพล ลิ้มวรรธนะ