ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานระดับสากล สามารถก้าวสู่สังคมประกอบการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถ มีความประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมไอยราชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: