ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ส. 12 ม.ค. 2562
8.30-16.00
งานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10
โรงเรียนเปโตร สามพราน นครปฐม
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมใ