ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันภาษาไทยแห่งชาติ

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ร่วมอนุรักษณ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยมีกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานแต่ละระดับชั้น อ่านประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ อ่านลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมถอดอักษรเป็นปัจจุบัน การเล่านิทานประกอบท่าทางของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การแสดงชุดรากไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลินิคภาษา และการเขียนคำจากกระดานชนวน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: