ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โล่เชิดชูเกียรติ O-NET

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช    ณ ห้องประชุมตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50

และโล่เชิดชูเกียรติที่พัฒนานักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: