ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

GAT เต็ม 150 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 22 คน ที่ได้คะแนนวิชา GAT เชื่อมโยงวิชาภาษาไทย เต็ม 150 คะแนน


นายวีรภัทร จิตลลิต ม.6/1

นายพลวัต จิรธรรมจารี ม.6/1

นายภูวเดช ตวงวิริยะกุล ม.6/1

นายอิทธิพล ยำยวน ม.6/1

นายภาคภูมิ งามวงศ์ตระกูล ม.6/1

นายบุรินทร์ มนตรีวิสัย ม.6/1

นายอารักษ์ ตั้งถาวร ม.6/1

นายนพดล พลับอินทร์ ม.6/1

นางสาวณิชารีย์ ปัญญาพร ม.6/1

นางสาวภัทรวรินทร์ ภู่รับ ม.6/1

นางสาวปาณิสรา ฤกษ์ลำยอง ม.6/1

นางสาวปัณฑิตา กิตติมานะกุล ม.6/1

นางสาวธนพร ศิวะสัมปัตติกุล ม.6/1

นายพชรพล โอแสงอนันต์ ม.6/2

นายอติวิชญ์ วุฒิศักดิ์วรชาติ ม.6/2

นายอัคคกิตติ์ พงศ์รุจิรักษ์ ม.6/2

นางสาวรัญชิตา พงศ์อายุกูล ม.6/2

นางสาววรทิพย์ รัตนอาภรณ์กุล ม.6/2

นางสาวอรดา หินทอง ม.6/2

นางสาวอนัตตา วัฒนผลิน ม.6/3

นางสาวธนพร อัศวสิรินิมิต ม.6/1

นางสาวรุ่งทิวา  ผลไม้ ม.6/1
  

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: