ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวกิจกรรม

ยุวเกษตรกรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  จำนวน 24 คน เข้าค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 4 - 9 ตุลาคม 2560 ณ ไร่ภูฟ้าน้ำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขุดหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกผัก การใส่ปุ๋ย การลงแปลงปลูกผัก  การเก็บผัก การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงแพะ การทำสลัดโรล เป็นต้น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • เย็นกมล จันทร์ทน
  • ศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์

บทความล่าสุดของ [ศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์]

สร้างงานสร้างอาชีพ
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 15/01/2018)
ค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 20/11/2017)